دزدی در چوب فروشی یا پایبندی به سنت

دزدی در چوب فروشی – برای بسیاری از ما ، لحظه ای که فهمیدیم تخته 2 × 4 در واقع 1.5 سانتیمتر در 3.5 سانتیمتر است. در زمان خرید از چوب فروشی به شدت شک می شویم. دلیل این تناقض آشکار این است که. دستگاه گندگی برای از بین بردن نامنظمی سطح چوب مقدار بیشتری از ضخامت را بر میدارد. سالها پیش ، در اندازه های 2×4 در واقع 2 سانتیمتر در 4 سانتیمتر بود. اما سطوح ناهموار آنها ذخیره و حمل آنها را مشکل می کرد. چه بسا برای به کاربردن این الوار ها دوباره چوب را گندگی میکردیم. و در نتیجه خودمان ضخامت را کم میکردیم. اصطلاحات قدیمی ، مانند 2 × 4 یا 4 × 4 ، هنوز مورد استفاده قرار می گیرند. و به اندازه “اسمی” تخته معروف هستند. از این اندازه های اسمی استفاده می شود. زیرا گفتن آنها آسان تر است و به سنت پایبند هستند. 

دزدی در چوب فروشی یا پایبندی به سنت
دزدی در چوب فروشی یا پایبندی به سنت

برای خرید از چوب فروشی چند نکته را باید مد نظر قرار دهیم. اگر چوب 4 تراش میخریم به ناچار با کم فروشی مواجه میشویم. پس بهتر است اگر دستگاه گندگی داریم الوار چوب خرید کنیم . هم قیمت مناسب تری دارد و هم دقیقا پول چوبی که میخریم را پرداخت می کنیم.