در این فیلم ساخت چند ابزار برقی ساده و کار راه انداز را میبینیم.
سازنده می گوید: این چند منظوره است و پردازشی را امکان پذیر می کند که با جیگ های معمولی انجام نمی شود. ابزارهایی با اشکال مختلف را می توان با بتونه اپوکسی و نوارهای شلنگی ثابت کرد تا از حرکت آنها جلوگیری شود.